ഗർഭിണികൾക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാം

സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്നവരുണ്ട്, എന്നാൽ യാത്രയിൽ സ്ത്രീകൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരുന്നാൽ അപകടമുണ്ടായാൽ അത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കും.

എന്നാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ ചിലകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം,
തോളിനു മുകളിലൂടെയായി നെഞ്ചിനു നടുവിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം മുകളിലത്തെ ബെൽറ്റ് ധരിക്കാൻ താഴത്തെ ബെൽറ്റ് അടിവയറിനു താഴെക്കൂടി ആയിരിക്കണം ധരിക്കാൻ. വയറിനു മുകളിലൂടെ ബെൽറ്റ് ധരിക്കരുത്.

ശരിയായ രീതിയിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചാൽ അത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സുരക്ഷ നൽകും.

admin:
Related Post