വെള്ളി. ഒക്ട് 22nd, 2021

ഏവർക്കും പ്രചോദനമാകുന്നതാണ് സുരഭിയുടെ വിജയം. തിരുവനന്തപുരം രാജാജി നഗറിൽനിന്നുള്ള ആദ്യ ഡോക്ടർ ആണ് സുരഭി. 23 വയസുള്ള സുരഭി തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് സുരഭി നേടിയത് ആർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന വിജയം.

ഭർത്താവ് സജിത്ത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും അച്ഛൻ പഠിക്കുന്നതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും പിന്തുണ നൽകിയതുമാണ് തന്റെ ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സുരഭി പറയുന്നു.

English Summary : A doctor from Rajaji Nagar

By admin