ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ളിവട

ഉള്ളിവട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കു. സാധാരണ നാം കടകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിവട വാങ്ങുമ്പോൾ എണ്ണ കാരണം മിക്കപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് . എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിവട ഒന്ന് തയ്യാറക്കി നോക്കു.

admin:
Related Post