ശകുനം നോക്കൽ

യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ ആണ് ശകുനം. ശവം, മണ്ണ്, മദ്യം, പച്ചയിറച്ചി, തീ, നെയ്യ് , അക്ഷതം , ചന്ദനം, വെളുത്തപൂവ്, ഒറ്റശുദ്രൻ, ഇരട്ട ബ്രാഹ്മണർ, വേശ്യ, കായ്കനികൾ, തേൻ, തൈര്, കരിമ്പ്, വാഹനം, ആന, കയറിട്ട പശു, കാള എന്നിവ ശകുനത്തിനുത്തമം. വേദോച്ചരണം, വാദ്യഘോഷം, പക്ഷികളുടെ ഇമ്പമാർന്ന കൂജനം എന്നിവ കേൾക്കുന്നതും നല്ല ശകുനമാണ്.

വിധവ, പാമ്പ്, രോഗി, പൂച്ച, ബലിപുഷ്പം, അംഗഹീനൻ, തല മുണ്ഡനം ചെയ്തവൻ, വടിയൂന്നി നടന്നുവരുന്നവൻ, മഴു, മോര്, കയർ, ഉപ്പ്, എള്ള്, കയറില്ലാത്ത പശു, കാള, പോത്ത്, ദർഭ, മുറം, ചൂൽ, കഴുത, എണ്ണ , വിറക് , ചാരം, എന്നിവ ദുശ്ശകുനമാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ശകുനം കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ പ്രതികൂല ഫലമേ ലഭിക്കു എന്നാണ് വിശ്വാസം.

admin:
Related Post