കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കുബേര ക്ഷേത്രം , പൂജകൾ ഓൺലൈനിനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം

തൃപ്രങ്ങോട് ശിവക്ഷേത്രത്തിനും തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിനും മധ്യത്തിലായി ചെറിയപറപ്പൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് ഈ കുബേര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.. ധനത്തിന്റെ അധിപതിയായ ശ്രീ കുബേരനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. സാളഗ്രാമ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയുള്ള അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഉപദേവൻ ഇരട്ട ഗണപതി.

നിത്യവും രാവിലെ ഗണപതിക്ക് മുക്കുറ്റി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രം. പാർവതീ ദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനും, ശിഖി ദോഷത്തിനുമാണ് മുക്കുറ്റി പുഷ്പാഞ്ജലി. മാസത്തിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാഗണപതി ഹോമം നടത്താറുണ്ട്. നാണയപ്പറ, കാര്യസിദ്ധി പൂജ, ജന്മനക്ഷത്ര പൂജ എന്നിവ ഇവിടെ വളരെ വിശേഷമാണ്. മുക്കുറ്റി പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ചാൽ പാർവതീ പ്രീതി വഴി ദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യസാധ്യമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ആപ്പ് ആയ ellam app വഴി പൂജകൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം ബുക്കിങ് ലിങ്ക് Service (ellam.in)

പ്രധാന പൂജകൾ https://www.ellam.in/worship/Srivaisravanamahakshethram

കുബേര പ്രീതിക്കായി വൈശ്രവണ പൂജ

ലക്ഷ്മി പ്രീതിക്കും കുടുംബ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി കുബേരലക്ഷ്മി പൂജ

കടബാധ്യത മാറി ഗ്രഹത്തിനും തൊഴിലിലും പൂർണ്ണ സമ്പത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതിനായി നാണയപ്പറ

നക്ഷത്ര ദോഷനിനിവാരണത്തിന് ജന്മനക്ഷത്ര പൂജ

കാല ദുരിത മോചനത്തിനായി കുബേരാഷ്ട്ടോത്തര മന്ത്രാർച്ചന

ഐശ്വര്യത്തിനും ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിനും വേണ്ടി കുബേര ലക്ഷ്മി മന്ത്രാർച്ചന

കടബാധ്യത മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഋണമോചനമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി

ലക്ഷ്മി കടാക്ഷത്തിനും സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും ഭദ്രതയ്ക്കും വേണ്ടി ശ്രീകോവിലിൽ ലക്ഷ്മി കുബേര നെയ് വിളക്ക് സമർപ്പിക്കാം

ദേവ കടം മാറുന്നതിന് നെയ്ക്കിണ്ടി സമർപ്പണം

സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി തട്ടം പുഷ്പാഞ്ജലി

ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യലബ്ധിക്ക് കാര്യസാധ്യ പൂജ

വിഘ്നേശ്വര പ്രീതിക്ക് ഗണപതി പൂജ

ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി മുക്കുറ്റി പുഷ്പാഞ്ജലി

ആയുർ ആരോഗ്യത്തിനും ദശകാല ദോഷ പരിഹാരത്തിനും വേണ്ടി പിറന്നാൾ ഹോമം

സമ്പൂർണ്ണ കുബേര പ്രീതിക്കും പൂർണ്ണ ധനാഗമത്തിനും തൊഴിൽ ഉന്നതിക്കും ഗൃഹത്തിലും തൊഴിലിടത്തും ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യത്തിനും വലിയ നാണയ പറ

ദേവി പ്രീതിക്കും ശത്രു ദോശ പരിഹാരത്തിനും സരസ്വതി കാളി ലക്ഷ്മി പ്രീതിക്കും തൃകാല ഭഗവതിസേവ.

ഇതിനുപുറമേ കുബേര കടാക്ഷത്തിനും ലക്ഷ്മി പ്രീതിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷാൽ പൂജകൾ സമർപ്പിക്കാം

സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ചുറ്റുവിളക്ക്

ലക്ഷ്മി വിനായക ഗണപതിഹോമം

ശ്രീലക്ഷ്മി പൂജ

admin:
Related Post