ഇഷ്ടകാര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രദർശനം

കരുത്തിന്റെ ദേവനാണ് ഹനുമാൻ. മാർഗ്ഗതടസ്സങ്ങൾ അകറ്റാനും ശത്രുദോഷ ശാന്തിക്കും ഹനുമദ്‌ ഭജനം തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ചൈത്രമാസത്തിലെ ചിത്രാപൗർണമിയാണ് ഹനുമദ്‌ ജയന്തി. ഈ ദിവസം ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് ഉദ്ധിഷ്ടകാര്യ സാധ്യം വരുത്തുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

പൂയം, അനിഴം, ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർ പതിവായി ഹനുമാനെ ഭജിക്കുന്നത് ശ്രേയസ്കരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ചൊവ്വ, ശനി ദോഷ കാലം അനുഭവിക്കുന്നവർ ദുരിതങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയാൻ ചൊവ്വ, ശനി ദിവസങ്ങളിലും ജന്മനക്ഷത്ര ദിവസവും ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും പ്രാർത്ഥനാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമമെന്ന് കരുതുന്നു.

admin:
Related Post