അയ്യപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വഴിപാടുകളും ഫലവും

അയ്യപ്പനെ ഭജിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം വൃശ്ചികo ഒന്ന് മുതൽ ധനു വരെയുള്ള മണ്ഡലകാലമാണ്. അതികഠിനവും ദുരിതപൂർണ്ണവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ടു വലയുന്നവർക്കു ദുരിതശാന്തിക്കും , വിജയത്തിനും പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് അയ്യപ്പഭജനം.

അയ്യപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വഴിപാടുകളും ഫലവും

തുളസിമാല                –  ഭാഗ്യസിദ്ധിക്ക്
നീരാജനം                   –  അഭിഷ്ടസിദ്ധി, ശനിദോഷനിവാരണം
കരിക്ക് അഭിഷേകം    –  രോഗശാന്തി
താമരമൂടൽ                – ത്വക് രോഗശാന്തി
നെയ് വിളക്ക്             – ധനാഭിവൃദ്ധി
തൃമധുര നിവേദ്യം      –  വിവാഹതടസ്സം നീങ്ങാൻ
കരിക്ക് നിവേദ്യം        – കടബാധ്യത മാറാൻ
പാലഭിഷേകം             –  സന്താനലബ്‌ധി
ഭസ്മാഭിഷേകം          –  വിദ്യാവിജയത്തിന്
കളഭാഭിഷേകം           – അഭീഷ്ടസിദ്ധി
നെയ്യഭിഷേകം            – പാപശമനത്തിന്‌
എള്ളുപായസം         – തൊഴിൽ വിജയത്തിന്

admin:
Related Post