വിഘ്‌നങ്ങൾ അകറ്റാൻ ഗണപതിഹോമം

പുതിയ വീടു പണിതാൽ ആദ്യം ചെയ്തുവരുന്ന ആചാരം ഗണപതി ഹോമമാണ്. വിഘ്‌നേശ്വരനായ ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നത്. വിഘ്‌നേശ്വരന്റെ പ്രീതിയുണ്ടായാൽ വിഘ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, വിഘ്‌നങ്ങളില്ലാതെ വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള നന്ദി സൂചകമായും പുതിയ വീട്ടിലെ ജീവിതം വിഘ്‌നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണേ എന്ന പ്രാര്ഥനയോടെയുമാണ് ഗൃഹപ്രവേശത്തോടനുബന്ധിച്ചു ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നത്.

ഗൃഹപ്രവേശദിവസം തന്നെ ഗണപതിഹോമം നടത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ചു സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപായി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഗണപതിഹോമം നടത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ പാലുകാച്ചുകയുമാകാം.

admin:
Related Post