നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടി വീണ്ടും ശബരിമല

സന്നിധാനം,പമ്പ, ഇലവുങ്കൽ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ 4 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. ഡിസംബർ 4 വരെയാണ് നിലവിൽ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ബി ജെ പി വൃത്തങ്ങൾ പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞിരുന്നു. ശബരിമല സംഘർഷ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയവു വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലുമാണ് നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

thoufeeq:
Related Post