വെള്ളി. സെപ് 30th, 2022

Tag: dhaanam

ഛായാദാനം

ഒരാളിന് ആയുസ്സിന് കുഴപ്പം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ പരിഹാരമായി നൽകുന്ന ദാനമാണ് ഛായാദാനം. ഇരുമ്പു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ നിറച്ച് അതിൽ രോഗിയുടേയോ ആയുസ്സിന് ഭംഗം വരാവുന്ന ആളിന്റെയോ മുഖഛായ പതിപ്പിച്ചശേഷം ആ എണ്ണ പാത്രത്തോടൊപ്പം ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായി നൽകുന്നു. ഈ…

eskort mersin - escort eskisehir - avukat -

web tasarım

-

seo

-

Mevzuat Haberleri

- blox fruits lvl up guide