ഛായാദാനം

ഒരാളിന് ആയുസ്സിന് കുഴപ്പം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ പരിഹാരമായി നൽകുന്ന ദാനമാണ് ഛായാദാനം.

ഇരുമ്പു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ നിറച്ച് അതിൽ രോഗിയുടേയോ ആയുസ്സിന് ഭംഗം വരാവുന്ന ആളിന്റെയോ മുഖഛായ പതിപ്പിച്ചശേഷം ആ എണ്ണ പാത്രത്തോടൊപ്പം ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായി നൽകുന്നു.

ഈ ചടങ്ങിന് പ്രത്യേക വിധികളുള്ളതായും പറയപ്പെടുന്നു.

admin:
Related Post