കെഎസ്ആർടിസി ഇന്ന് മുടങ്ങിയത് 783 സർവ്വീസുകൾ

കെഎസ്ആർടിസി എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടലിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങിയത് 783 സർവ്വീസുകൾ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവ്വീസുകൾ മുടങ്ങിയത് എറണാകുളത്ത്. മൊത്തം 366 സർവ്വീസുകൾ.കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് 255 ഉം കോഴിക്കോട് 162 ഉം സർവ്വീസുകളാണ് ഇന്ന് മുടങ്ങിയത്.

thoufeeq:
Related Post