ഉറക്കം നിർണ്ണായകം അല്ലേൽ അപകടം

ഉറക്കക്കുറവ് ഹൃദ്രോഗബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ജേർണൽ ഓഫ് എക്സ്പിരിമെന്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് ഉറക്കമില്ലായിമ പതിയെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഹൃദയരോഗത്തിൽ തള്ളി വിടുമെന്നാണ്. ഏഴ് മണിക്കൂറോ അതിലധികമോ ഉറങ്ങുന്നവരിൽ ഈ അപകട സാധ്യത കുറവാണെന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏഴ് മണിക്കൂറിൽ കുറവ് ഉറങ്ങുന്നവരിൽ മൈക്രോ അർഎൻഎ യുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ഇതും ഹൃദ്രോഗവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കകുറവും ഹൃദ്രോഗവും മൈക്രോ ആർഎൻഎ യും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പoനം നടത്തിയ ജാമി ഹിജ്മാൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

thoufeeq:
Related Post