നിരാശ രോഗത്തെ നേരിടാൻ

ഈ തലമുറയിൽ നിരാശരോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഏറെ ആണ്. അണുകുടുംബവും ആളുകളുടെ തിരക്കും മറ്റുമായി പരസ്പരം സമയം ചിലവിടാൻ പലർക്കും കഴിയാതെ പോകുന്നു. ഇത് ചിലരെയെങ്കിലും വിഷാദ അഥവാ നിരാശരോഗത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു.

കുടുംബബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നിരാശാരോഗം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്നുതവണയെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്യണം. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകലം പാലിക്കുന്നവർക്കാണ് നിരാശാരോഗം പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്.

admin:
Related Post