ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്ക് റെസിപ്പി

ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതും ഓവനും കുക്കറും അളവുപാത്രങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ. കേക്ക് കഴിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകാരണം നമ്മളിൽ പലരും കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ മടിക്കും. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും , വളരെ എളുപ്പം കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് താഴെ വീഡിയോയിൽ. ആദ്യമായി കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നവർക്കുപോലും വളരെ എളുപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും.

വീഡിയോ കാണു…

English Summary : Cake Recipe Without Oven

admin:
Related Post