ആറന്മുള വള്ളംകളി യെ ആസ്പദ മാക്കിയുള്ള ആദ്യ മ്യൂസിക്കൽ വിഡിയോ ആൽബം

മിമിക്രി ടീവി താരവും യുവ സിനിമ ഡയറക്ടറും ആയ ശ്യാം ആനന്ദ്.. മ്യൂസിക് ചെയിതു പാടിയ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ആറന്മുള വള്ളം കളി യെ ആസ്പദ മാക്കിയുള്ള ആദ്യ മ്യൂസിക്കൽ വിഡിയോ ആൽബം…. ഇമ്മടെ ഉത്രിട്ടാതി…

admin:
Related Post