മട്ടുപ്പാവിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി

പച്ചക്കറികൃഷിയിലെ പ്രധാനപ്പട്ട  ഒരു പ്രവര്ത്തനമാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷഭുമി ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപിപ്പിക്കാവുന്ന മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷി. ചെടിച്ചട്ടികളോ ഗ്രോബാഗുകളോ പഴയ ചാക്കുകളോ കേടായ ബക്കറ്റുകളോ മട്ടുപ്പാവിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം

  • ഇവയില് നിറക്കുന്നതിനുള്ള പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നതിന്  ചാണകം/കമ്പോസ്റ്റ്, മണല്, മേല്മണ്ണ് എന്നിവ തുല്യ അളനില് ചേര്ക്കുക. ടൈക്കോഡെര്മ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ ചാണകം രോഗപ്രതിരോധത്തിനും നല്ല വളര്ച്ചക്കും സഹായിക്കും. വലിയ ചാക്കുകള്ക്ക് അരിക് ചുരുട്ടി ഏകദേശം ഒരു ഗ്രോബാഗിന്റെ വലുപ്പത്തിലാക്കുക.
  • ബക്കറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില് അടിഭാഗത്ത് അധിക വെള്ളം വാറ്ന്ന് പോകുന്നതിനുള്ള സുക്ഷിരങ്ങള് ഉണ്ടാകണം.
  • ചെടിച്ചട്ടി/ബക്കറ്റുകളാണങ്കില് അടിഭാഗത്ത് ഇഷ്ടിക കഷണം /ഓടിന് കഷണം ഉപയോഗിച്ച് 1.5 ഇഞ്ച് കനത്തില് അടുക്കുക. ഗ്രോബാഗില്/ചാക്കില് ഓടിന് കഷണങ്ങള് ആവശ്യമില്ല.
  • ഗ്രോബാഗ്/ചാക്ക്/ചെടിച്ചട്ടിയുടെ മുക്കാല്ഭാഗം വരെ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം നിറക്കുക.
  • ഗ്രോബാഗിന്റെ മുകള് വശം ചുരുട്ടി പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതത്തിന്റെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉയരത്തിലെത്തിച്ച് വേണ് കൃഷി ചെയ്യാന്
  • മണ്ണ്ളക്കി തൈ നട്ടാല് രണ്ട് മൂന്ന ദിവസം നേരിട്ട് വെയിലും മഴയും ഏല്ക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക.
  • മട്ടുപ്പാവിന്റെ ചരിവിന് സമാന്തരമായി രണ്ട് ഇഷ്ടിക ചേര്ത്തു വച്ച് അതിലാണ് ഗ്രോബാഗുകള് വയ്ക്കേണ്ടത്.
  • ബാഗുരള് തമ്മില് ചുരുങ്ങിയത് 60 സെ. മീ അകലം വേണം.
  • ചെടികള് മറിയാതിരിക്കാന് ചെറിയ കമ്പുകള് നാട്ടി വാഴനാരോ ചാക്കുനൂലോ കൊണ്ട് കെട്ടാം. രണ്ട്സ്പൂണ് കുമ്മായം ബാഗിനോട് ചേര്ത്ത് ഉള്‍വശത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഇത് മാസത്തിലൊരിക്കല് ആവര്ത്തിക്കണം
  • ഉണങ്ങിയ ഇലകള് കൊണ്ട് ചെടിയുടെ ചുവട്ടില് പുതയിടുന്നത് നല്ലതാണ്.

കടപ്പാട് : കാർഷിക വിവര സങ്കേതം

admin:
Related Post