ഒരു നാടൻ വിഭവം പരിചയപ്പെടാം

നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. രുചിയും ആരോഗ്യപ്രദവുമാണ് നാടൻ വിഭവങ്ങൾ. നാടൻ അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണ് അരിയുണ്ട. ചായയോടൊപ്പവും മറ്റും തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഈ പലഹാരം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

വീഡിയോ കാണു

admin:
Related Post