കടൽയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ

അവധികാലം ആഘോഷിക്കാൻ നാമെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യാത്രപോകാറുണ്ട്. കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും ആകാശത്തിലൂടെയും നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നു. കടൽമാർഗം യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം

  • ഭക്ഷണം കഴിച്ചയുടൻ ബോട്ടിൽ കയറരുത്. ഛർദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്.
  • കുടിവെള്ളം, ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവ കൈയിൽ കരുതണം.
  • ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, കവർ എന്നിവയൊന്നും കടലിലോ ദ്വീപിലോ തള്ളരുത്.
  • വെയിൽ തടയാനുള്ള തൊപ്പി, കുട അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾ എന്നിവ കരുതണം.
  • മദ്യപിച്ചതിനു ശേഷം കടലിലിറങ്ങാൻ പാടില്ല.
  • ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
  • വസ്ത്രങ്ങൾ നനയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. സാരി, മുണ്ട് എന്നീ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവർ അധികവസ്ത്രം കരുതുക.
admin:
Related Post