തിങ്കൾ. നവം 29th, 2021

Tag: recipe

ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ലെഗ്

വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയാലോ. വളരെ പെട്ടന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്രിസ്പി ചിക്കന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ആണെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ…

റോ ബനാന ദോശ തയ്യാറാക്കാം

നാം സ്ഥിരമായി പ്രാതലിന് ദോശ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. സ്ഥിരം രീതിയിൽനിന്ന് മാറി വത്യസ്തമായ രുചിയിൽ ദോശ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ    ഏത്തക്കായ വലുതായി നുറുക്കിയത്   …