നമസ്തേ എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ

നമ്മൾ ഒരാളെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമസ്തേ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നാം വന്ദിക്കുവാനാണ് നമസ്തേ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടു കൈപ്പടങ്ങളും ചേർത്ത് തലകുനിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്.

ന+മ+തേ ഇവ അർത്ഥവത്താണ്. മ =എന്റെ , തേ = അങ്ങയുടേത്  , ന = അല്ല. ഈ കാണുന്ന ശരീരം അടക്കം എല്ലാം എന്റെ സ്വാർത്ഥത്തിനുള്ളതല്ല. അങ്ങയുടെ ( ഈശ്വരന്റെ) സേവനത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന വിനയഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് നമസ്തേ എന്ന അഭിവാദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം.

admin:
Related Post