ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാം ഭാരം കുറയ്ക്കാം

ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കില്ല എന്ന് ശപഥം എടുക്കാൻ വരട്ടെ ഇനി ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു കൊണ്ടും വണ്ണം കുറയ്ക്കാം. ഞെട്ടണ്ട, അങ്ങനെയും ഒരു ഡയറ്റുണ്ട്. ഹോളിമക്കോഡിന്റെ ‘ ഐസ് ക്രീം ‘ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഐസ് ക്രീം നിശ്ചിത അളവിൽ കഴിച്ചാൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡയറ്റ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. ഐസ് ക്രീം അധികം കഴിച്ചാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അധികം കാലറി വയറു നിറഞ്ഞ തോന്നലുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതു മൂലം സ്നാക്സും മറ്റും കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട്ട് നിൽക്കും. എന്നാൽ ലോ ഫാറ്റ്, ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ് എന്നിവ ഇതിനൊപ്പം ശീലിച്ചാൽ മാത്രമെ ഈ ഐസ് ക്രീം ഡയറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളു എന്ന് മറക്കണ്ട. മാത്രമല്ല ഐസ് ക്രീം കഴിച്ച് വണ്ണം കുറയ്ക്കാം എന്ന് കരുതി അളവിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പോയാൽ പണി കിട്ടിയത് തന്നെ പോയ വണ്ണം ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് തിരിച്ചു വരും എന്ന സത്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഐസ് ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ പോഷകസമൃദമായ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് പിന്തുടരുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഫലം വിപരീതമാകാം.

thoufeeq:
Related Post