വഴിപാടുകളും ഫലങ്ങളും

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വഴിപാടുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും നോക്കാം

ആയില്യപൂജ
ത്വക്ക് രോഗശമനം , സർപ്പപ്രീതി , സർപ്പദോഷം നീങ്ങൽ

ഉമാമഹേശ്വരപൂജ
മംഗല്യതടസ്സ നിവാരണം

ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ
ദുരിത നിവാരണം, ശത്രു നിവാരണം

നൂറും പാലും
സന്താനലാഭം , രോഗശാന്തി , ദീർഘായുസ്സ്

ഭഗവതി സേവ
ദുരിത നിവാരണം, ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് മോചനം

ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് പൂജ
സ്ഥലദോഷത്തിനും നാൽക്കാലികളുടെ രക്ഷക്കും

നിത്യപൂജ
സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യം

ഉദയാസ്തമന പൂജ
ദീർഘായുസ്സ്, ശത്രു നിവാരണം, സർവ്വൈ ശ്വര്യം

ഉഷ പൂജ
വിദ്യാലാഭം , സന്താനലബ്‌ധി

ഉച്ച പൂജ
രോഗശാന്തി , ഗൃഹ – ദ്രവ്യലാഭം , മനഃ സമാധാനം

admin:
Related Post