വെള്ളി. ഒക്ട് 22nd, 2021

Tag: temple prasadam

വഴിപാടുകളും ഫലങ്ങളും

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വഴിപാടുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും നോക്കാം ആയില്യപൂജ ത്വക്ക് രോഗശമനം , സർപ്പപ്രീതി , സർപ്പദോഷം നീങ്ങൽ ഉമാമഹേശ്വരപൂജ മംഗല്യതടസ്സ നിവാരണം ലക്ഷ്മി നാരായണ…