ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനം

ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എവിടേയും വെയ്ക്കാമെന്നണ്. വടക്കുവശത്ത് മാവ്, തെക്കുവശത്ത് കമുങ്ങ്, കിഴക്ക് പ്ലാവ്, പടിഞ്ഞാറ് തെങ്ങ് ആണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥാനത്തുവന്നാലും ദോഷമില്ല. അത്തി, ഇത്തി, പേരാൽ, അരയാൽ,എന്നിവ അതാത് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വേണം. പുഷ്പങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെടിയും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ പെടും. എന്നാൽ ആൽമരം വീടിന്റെ സമീപത്ത് പാടില്ല.

admin:
Related Post