ദു:സ്വപ്നഫല പ്രതിവിധി

നമ്മളിൽ പലരും ഉറക്കത്തിൽ പേടിപെടുത്തുന്നതും മനസിനെ വിഷമത്തിലാക്കുന്നതുമായ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ദു:സ്വപ്നo എന്ന് ഉണരുമ്പോൾ നാം പറയാറും ഉണ്ട്. ഇത്തരം സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഫലിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടാറും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ, നമ്മൾ ദു:സ്വപ്നo കണ്ടശേഷം വീണ്ടും ഉറങ്ങുകയും, എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുകയും സ്വപ്നകഥ കേട്ടയാൾ അതിനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ  ദു:സ്വപ്നഫലo അനുഭവിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.

admin:
Related Post