സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഒപി ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി എടുക്കാം

സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഒപി ടിക്കറ്റ്(op ticket online ) ഇനിം ഓൺലൈനായി എടുക്കാം . നിലവില്‍ സര്‍ക്കരിന്റെ 300 ല്‍ അധികം ആശുപത്രികളിൽ ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

സംസ്ഥന സര്‍ക്കരിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഇ ഗവേണൻസ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പോർട്ടിലൂടെയാണ് ടിക്കറ്റ്‌ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് . ഒപി ടിക്കറ്റുകളൊടൊപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ നമ്പരും ഇതുവഴി ലഭ്യമാകും

ഒ പി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ആദ്യമായി e-health portal രജിസ്റ്റർ ചെയുക്ക

ഇ-ഹെൽത്ത് പോർട്ടലിൽ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?…….

1 ) https://ehealth.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2) നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OTP ലഭിക്കും

3)നിങ്ങൾ OTP സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് ഐഡി നമ്പർ ലഭിക്കും

4)ആദ്യ ലോഗിൻ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് ആയി 16 അക്ക വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് ഐഡി നമ്പറും പാസ്‌വേഡും ലഭിക്കും

5)ഈ ഐഡി നമ്പറും പാസ്‌വേഡും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം

എങ്ങനെ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം?

1)ഐഡി നമ്പറും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് https://ehealth.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക

2)പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് റഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. എന്നിട്ട് ആശുപത്രിയും ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക

3)അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ആ ദിവസത്തെ ടോക്കണ് ലഭിക്കും .

4)നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്ത്തിന് അനുസരിച്ച് ടോക്കൺ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

5) ബുക്കിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ എസ്എംഎസ് വഴി ലഭ്യമാകും. സന്ദർശന വേളയിൽ ഈ സന്ദേശം ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക: 104, 1056, 0471 2552056, 2551056

English Summary: How to book online op tickets in Kerala government hospitals

admin:
Related Post