തിങ്കൾ. നവം 29th, 2021

Category: Education

ക്യാറ്റ് 2017 പരീക്ഷ നവംബര്‍ 26ന്

2017 ക്യാറ്റ് പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. നവംബര്‍ 26നാണ് പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ. രാജ്യത്തെ 20 ഐഐഎമ്മുകളിലേക്കും നൂറിലേറെയുളള മാനേജ്മെന്‍റ് സ്കൂളുകളിലേക്കുമുളള പ്രവേശനം ക്യാറ്റ് പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. രണ്ട്…

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയം 83.37 ശതമാനം

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയം 83.37 ശതമാനം തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തു ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ വിജയശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ടു. ഈ വർഷം 83.37 ശതമാനം വിജയമാണ് കൈവരിച്ചത് .…