ദൃഷ്ടിദോഷം മാറാൻ

ഒരാളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം വരും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ദൃഷ്ടിദോഷം അഥവാ കണ്ണേറ് ദോഷം.

സുദർശനം , ഗണപതി , നരസിംഹം എന്നീ യന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും വീടിന്റെയും ദൃഷ്ടിദോഷത്തിന് പരിഹാരമാണ്.

സുബ്രഹ്മണ്യന് നാരങ്ങാമാലയും ഹനുമാൻസ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാലയും ചാർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
അഘോരമന്ത്രം കൊണ്ട് പൂജിച്ച് പ്രസാദമായ ഭസ്മം ഗൃഹത്തിൽ വിതറുന്നതും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും നല്ലത്.

admin:
Related Post