ദീപാരാധന ദർശനഫലം

പൂജാവേളയിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് ദീപാരാധന. ഓരോ ദീപാരാധനയുടെയും സവിശേഷതകൾ നോക്കാം .

അലങ്കാര ദീപാരാധന
രാവിലെ അഭിഷേക ശേഷം ദേവനെ അലങ്കരിച്ച് ത്രിമധുരം നേദിച്ച് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നടത്തുന്ന ദീപാരാധനയാണ് ഇത്. ഇത് തൊഴുതാൽ മുൻജന്മ ദോഷങ്ങൾ വരെ മാറും.

ഉഷപൂജ ദീപാരാധന
ഉഷപൂജയുടെ അന്ത്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ ദീപാരാധന തൊഴുന്നത് വിദ്യാവിജയത്തിനും ഉദ്യോഗലപ്തിക്കും ഗുണകരമാണ്.

എതൃത്തപൂജ ദീപാരാധന
ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ പൂജയാണ് എതൃത്തപൂജ. ഇതിന്റെ സമാപനവേളയിൽ നടത്തുന്ന ദീപാരാധന ദർശനംകൊണ്ട് രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യസിദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നു .

പന്തീരടി പൂജ ദീപാരാധന
പന്തീരടിപൂജയ്ക്കൊടുവിൽ നടത്തുന്ന ദീപാരാധന ദർശിച്ചാൽ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയും , ദാരിദ്രശാന്തിയും , ധനലബ്‌ധിയും ഉണ്ടാകുന്നു.

ഉച്ചപൂജ ദീപാരാധന
ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ദേവാങ്കൽ അർപ്പിക്കുന്ന ദീപാരാധനയാണ് ഉച്ച ദീപാരാധന. ഇത് ദർശിച്ചാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളും അകലും ; ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും.

സന്ധ്യ ദീപാരാധന
സന്ധ്യാനേരത്ത് നടത്തുന്ന ദീപാരാധനയാണ് ഇത്. ഈ ദീപാരാധന തൊഴുതാൽ സർവ്വഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കും.

അത്താഴപൂജ ദീപാരാധന
അത്താഴപൂജ നടത്തി കഴിഞ്ഞു നടത്തുന്ന ദീപാരാധനായയാണ് ഇത്

admin:
Related Post