സന്നിധാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി

ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു. തീരുമാനം ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ തീർത്ഥാടകരെ അറിയിക്കുന്നു. നാമജപത്തിനു കൂട്ടം കൂടുന്നതിന് ഇനി വിലക്കില്ല. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നടപ്പന്തലിൽ പകലും രാത്രിയും ഇനി മുതൽ വിരിവെയ്ക്കാൻ അനുമതി.

thoufeeq:
Related Post