ഞായർ. ജനു 23rd, 2022

പി എസ് സി മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

  • ഹയർ സെക്കൻഡറി ജിയോളജി ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ജൂൺ 23 രാവിലെ 10 മുതൽ 12.15 വരെ.
  • ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി (തസ്തികമാറ്റം ) ജൂൺ 25 രാവിലെ 10 മുതൽ 12.15 വരെ.
  • ഹയർ സെക്കൻഡറിഫിസിക്സ് ടീച്ചർ ജൂൺ 27 രാവിലെ 7.30 മുതൽ 9.15 വരെ.
  • ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ജൂൺ 28   രാവിലെ 7.30 മുതൽ 9.15 വരെ.
  • വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പിലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ജൂൺ 29 രാവിലെ 7.30 മുതൽ 9.15 വരെ.
  • സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജൂലായ് 22 ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 3.15 വരെ.
  • കമ്പനി / കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഗസ്റ്റ് 5 ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 3.15 വരെ.

By admin

kolaybet
- betcup - redwin - matbet bahis sitesi - ngsbahis üyelik -

vippark.click

- benjabet giriş - imaj bet - eskort mersin - escort eskisehir