മഴയും ഇടിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും അടുത്ത ദിവസം പാചകത്തിനായി കൂൺ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ലേ. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന കൂൺ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് രുചി മാത്രമല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്..

കൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു തീയൽ തയ്യാറാലിയാലോ?

വീഡിയോ കാണാം