ഞായർ. ആഗ 7th, 2022

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

1.ചെറുപനച്ചി അരച്ചത്

2. കുടങ്ങൽ ചതച്ചത്

3. തൊട്ടാവാടി അരച്ചത്

4. ചങ്ങലംപരണ്ട ചുവന്ന ഉള്ളി ( ഒരുമിച്ച് കിഴികെട്ടി ഇടാൻ )

5. ഉണക്കലരി

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക.വെള്ളം പകുതിയാക്കി വറ്റിച്ച് ഉണക്കലരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. രാവിലെയാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഉത്തമം. കുടിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പും നെയ്യും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഔഷധ കഞ്ഞിയാണ് മരുന്നു കഞ്ഞിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.സ്ഥലങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചേരുവകളിൽ വ്യത്യാസവും വരുന്നതാണ്.