കങ്കണയുടെ ‘മണികർണിക’ യുടെ ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി

കങ്കണ ഝാന്‍സിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ആയി അഭിനയിക്കുന്ന  മണികര്‍ണിക’ യുടെ ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി .

admin:
Related Post