എഗ്ഗ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാലോ

ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കു. ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പിന്നെ വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട.

admin:
Related Post