നിരീക്ഷക സമിതി റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച

ശബരിമല നിരീക്ഷക സമിതി റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ കൈമാറും. നിരീക്ഷക സമിതി കൊച്ചിയിൽ  യോഗം ചേർന്നു തീരുമാനിച്ചു.ശബരിമലയിൽ സ്ഥിതി പെതുവെ തൃപ്തികരമെന്ന് സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

thoufeeq:
Related Post