തിങ്കൾ. ആഗ 15th, 2022
യുക്രയിനിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ അധിനിവേശ ശ്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് (Netflix) താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. റഷ്യൻ വരിക്കാർക്ക് ഇനി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് (Netflix) കാണാൻ കഴിയില്ല. റഷ്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

മാർച്ച് ആദ്യവാരം റഷ്യയിലെ സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിന്റെ അവസാനം ട്രാൻസ്മിഷൻ പൂർണ്ണമായും നിർത്തുമെന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Netflix suspends broadcasts in Russia

By admin