സീറ്റ് ചർച്ചയിൽ കേരളം

യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. ആവശ്യങ്ങൾ ഘടക കക്ഷികൾ രാഹുലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സീറ്റ് ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.രാഷ്ട്രീയപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാഹുലുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് എ.കെ.ആന്റണി വ്യക്തമാക്കി.എന്നാൽ സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളുയർന്നെന്ന് ബെന്നി ബെഹനാൻ. എന്നാൽ സീറ്റ് വിഭജനം ഇവിടെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചുമതലപ്പെടുത്തി.എന്നാൽ ആർക്കും തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും യുഡിഎഫ്. കൺവീനർ വ്യക്തമാക്കി.

thoufeeq:
Related Post