2023 റോൾസ് റോയ്സ് ഫാന്റം സീരീസ് II പുറത്തിറങ്ങി

2023 റോൾസ് റോയ്സ് ഫാന്റം സീരീസ് II പുറത്തിറങ്ങി.എട്ടാം തലമുറ റോൾസ് റോയ്‌സ് ഫാന്റമിന് ധാരാളം പുതുമകൾ നിറച്ചാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.പുതുമയുള്ള ഗ്രിൽ, പുതിയ ഡിസ്ക് സ്റ്റൈൽ വീലുകൾ , കൂടാതെ ‘Rolls-Royce Connected’ ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

admin:
Related Post