ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവിലയും സംഭരണവും

ജൈവകാർഷികോത്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകം സംഭരിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്കു താങ്ങുവില ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ആലോചനകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് 20 ശതമാനം അധികം താങ്ങുവിലയാണ് കേന്ദ്രo ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം.

ജൈവോത്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകം സംഭരിക്കുന്നതിലൂടെ രാസവളവും കീടനാശിനിയും ചേർത്ത ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തുന്നത് കുറയും.  രാസവളവും കീടനാശിനിയും പ്രയോഗിച്ച വിളവിനൊപ്പം ജൈവോൽപന്നങ്ങളും വിൽകേണ്ടിവരുന്നതുമൂലം കൃഷിക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉൽപന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിലൂടെ അത് ജൈവ കർഷകർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും.