പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന 10 ചോദ്യങ്ങൾ

1 .  മുടിചൂടും പെരുമാൾ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?

വൈകുണ്o  സ്വാമികൾ

2 . ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ?

പമ്പ

3. 1896 ലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആര് ?
ഡോ. പൽപ്പു

4 SNDP യുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ?
കുമാരനാശാൻ

5. പുലയരാജ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരെ ?
അയ്യങ്കാളി

6. ആത്മ വിദ്യാ സംഘം  എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ?

വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

7. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ?
വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി

8. ഭാരത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ

9. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ?
എ. കെ. ഗോപാലൻ

10 . കൊച്ചിൻ പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര്?

പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ