കേരളാ പോലീസ് പുറത്ത്

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കേരളാ പോലീസിന് വിലക്ക്. പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു.സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിനെയും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ലെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. കേന്ദ്രസേനയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനമെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു.