കൃഷി നാശനഷ്ടം അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടരും: കൃഷി മന്ത്രി


പ്രക്യതിക്ഷോഭത്തില്‍ കൃഷി നാശം സംഭവിച്ച കര്‍ഷകരില്‍നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടരുവാന്‍ കൃഷി മന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കാരണമുളള ക്യഷി നാശത്തിന് 10 ദിവസത്തിനുളളില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പക്കണമെന്നാണ് നിലവിലെ മാനദണ്ഡം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പല കര്‍ഷകരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലും മറ്റും കഴിയുന്നതിനാല്‍ ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അപേക്ഷകള്‍ കൃഷിഭവനില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.