ഒത്തിരി നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ

ഒത്തിരി നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ. എന്തായാലും ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു, നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടെ സ്നേഹം മമ്മൂട്ടി ഏറ്റു വാങ്ങി.