ബംഗാളിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി നടപടി

ബംഗാളിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെട്ടതിനാലാണ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി.പകരം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ചുമതല നൽകി ഉത്തരവായി.കൂടാതെ പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറലിനെയും മാറ്റിയിരുന്നു.