സൗദി 2019 ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

സൗദിയിൽ 2019ലെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗദി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.975 ബില്യൻ റിയാൽ വരവും 1106 റിയാൽ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബജറ്റ്. സ്വകാര്യ മേഖലയ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 200 ബില്യൺ റിയാലിന്റെ പദ്ധതികൾ. വിദേശികൾക്കുള്ള ലെവി സംബന്ധിച്ച് ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക പരമർശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നിർമ്മാണം,ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ ബജറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രവാസികൾക്കും നേട്ടമുണ്ടായേക്കും. സ്വകാര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് ബജറ്റ് കൂടുതൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നവ.