സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് മമത ബാനർജി

കൊൽക്കത്തയിൽ നടത്തി വന്ന ധാരണ അവസാനിപ്പിച്ച് മമത ബാനർജി.ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും വിജയമാണിതെന്ന് മമത.കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആയിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിൽ മമത ബാനർജിയുടെ ധർണ.അടുത്തയാഴ്ച ഈ വിഷയം ഡൽഹിയിൽ ഉയർത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.