വൈകിയുറങ്ങുന്നവർ സൂക്ഷിക്കാൻ

വൈകിയുറങ്ങുകയും വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുമാണോ നിങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ചില രോഗങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദ്രോഗവും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവും ഇക്കൂട്ടർക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്.നേരത്തെ കിടന്ന് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരെക്കാൾ രണ്ട് മടങ്ങ് രോഗ സാധ്യത വൈകി ഉറങ്ങുന്നവർക്കുണ്ടെന്ന് പoനം തെളിയിക്കുന്നു. രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഉപാപചയത്തെ സർക്കാഡി യൻ റിഥം സ്വാധീനിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അഡ്യാൻസസ് ഇൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. പകൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നില കുറഞ്ഞു വരുകയും രാത്രി ഏറ്റവും കുറവ് ആകുകയും ചെയ്യും. രാത്രി വൈകി കിടക്കുകയും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അതുമായി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നില ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉപാപചയ പ്രക്രിയയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആയതിനാൽ രാത്രി വൈകിയുറങ്ങുകയും വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും ആ ശീലങ്ങൾ മാറ്റി നേരത്തെ ആക്കി യധാസമയം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുവാനും ശ്രമിക്കുക.