അന്ന് പാടാൻ അറിയില്ല , ഇന്ന് മലയാളികൾ ആരാധിക്കുന്ന നായകൻ

പണ്ട് നന്നായി പാടാൻ സാധിക്കാത്തതതിനാൽ മത്സരത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട കുട്ടി ഇന്ന് മലയാളികൾ ഇഷ്ടപെടുന്ന നായകൻ. മറ്റാരുമല്ല നടനും മിമിക്രി താരവും ആയിരുന്ന അബി യുടെ മകൻ ഷെയ്ൻ.

ഒരു ചാനൽ നടത്തിയ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നിന്നാണ് ഷെയിൻ പുറത്തയത്. അന്ന് വിധികർത്താക്കൾ ഷെയിന്റെ അവതരണം നന്നായി എന്നും പാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.

എന്തായാലും പാട്ടിൽതിളങ്ങിയില്ലെങ്കിലും നല്ല ഒരു നടനായി ഷെയിൻ